De specialistische begeleiding van OHZOO is ten alle tijden vraaggericht. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en behoeften van het gezin. De focus ligt op de mogelijkheden/krachten van het kind en gezin. Het gaat er niet om wat er allemaal niet goed gaat, maar juist ook om wat er wel goed gaat. De goede zaken leveren energie op om aan de slag te gaan met de zaken die niet zo goed gaan. Ik ben een voorstander van ontwikkeling door vallen en opstaan. Wanneer iets niet zo goed loopt is dit een aanleiding om het te verbeteren. Uitdagingen tijdens begeleidingsmomenten ga ik graag aan en niet uit de weg. Op het moment dat echt blijkt dat mijn begeleiding niet toereikend is, dan zal ik samen met het gezin (en eventuele andere betrokken hulpverleners) kijken naar een andere oplossing, die goed aansluit bij de hulpvraag en de wensen van het gezin.

De begeleiding van OHZOO kan (indien noodzakelijk) langdurig (aantal jaar of tot volwassenheid) van aard zijn, tenzij de hulpvraag kortdurend van aard is.

 

Verloop specialistische begeleiding

 • Intakegesprek telefonisch en/of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 
  Hierin wordt de hulpvraag duidelijk geschetst en het aanbod van OHZOO toegelicht. Hier neem ik uitgebreid de tijd voor zodat er een duidelijk beeld ontstaat.

 • (Indien gewenst of noodzakelijk)
  Opstellen zorgplan:
  Hierin staat duidelijk vermeld staat wat de hulpvraag is, welke doelen we hebben en wat het plan van aanpak is. Soms wordt dit ook gevraagd door bijvoorbeeld de gemeente of school. In andere situaties vinden ouders dit zelf prettig.

 • IJsbreker:
  Iets leuks doen met het kind zoals een cake bakken of een ijsje eten, waarbij meteen besproken wordt wat het kind belangrijk vindt om aan te werken.

 • Gesprek met ouder(s):
  Hierin vraag ik duidelijk naar de hulpvraag, doelen, wensen en verwachtingen.

 • (Indien gewenst)
  Vragenlijsten:
  Aan de hand van vragenlijsten kan de situatie goed in kaart worden gebracht en kan er na afloop van het traject ook beter geëvalueerd worden welke vooraf opgestelde doelen er zijn behaald en wat er veranderd is in aanpak, gedrag van de verschillende gezinsleden. 

 • (Indien gewenst)
  Observaties:
  Deze zijn bedoeld om de situatie goed in kaart te brengen en om eventueel terug te koppelen hoe ouders handelen in bepaalde situaties om hier meer inzicht in te krijgen. De observaties kunnen zowel thuis als op school plaatsvinden of mogelijk ook in andere situaties waar het zinvol geacht wordt. 

 • Begeleidingsmomenten:
  Afhankelijk van de hulpvraag en de doelen worden de begeleidingsmomenten ingericht. Bij het kopje: "middelen om in te zetten" staan verschillende methoden en middelen beschreven die OHZOO in kan zetten. Dit gebeurt altijd in overleg met het gezin.

 • Evaluatie:
  Vooraf kan een termijn afgesproken worden waar naar er wordt geëvalueerd, dit is afhankelijk van de hulpvraag en wensen van het gezin. Soms wordt er door de gemeente ook een evaluatiemoment gepland, waar wij als zorgverleners ons aan moeten houden. In deze evaluatie worden de vooraf opgestelde doelen besproken en wordt er gekeken in hoe verre deze doelen behaald zijn, bijgesteld moeten worden of welke doelen er nog over zijn om mee aan de slag te gaan.

 • Vervolg:
  Het kan zijn dat er nieuwe doelen worden opgesteld voor de periode die daarna komt of het dossier wordt afgesloten. Het kan ook zijn dat er een nieuw traject wordt gestart bij een andere organisatie.

Dit is een indicatie van het verloop van de specialistische begeleiding van OHZOO, dit betekent niet dat er geen andere keuzes gemaakt kunnen worden voor de invulling van het traject.